+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

За нас

Представяне
Серификати

“Софинвест” ЕООД е правоприемник на бившата Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС) създадена през 50-те години на миналия век, с цел възстановяване на гр.София, изграждане на инженерната и социална инфраструктура на Столицата и общинско жилищно строителство.

 Година и място на основаване на фирмата

Общинска фирма “Софинвест” е регистрирана през 1989 год. с фирмено дело № 484 при СГС, чрез преобразуване на бившата Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС). С Решение № 6/97 г. на СГС е преобразувана в търговско дружество “Софинвест” ЕООД. След изменение на нормативната уредба е извършена промяна предмета на дейност с Решение № 11/99 г. на СГС за извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството.

От 1999 год. „Софинвест” ЕООД е лицензирано от МРРБ да упражнява независим строителен надзор в проектирането и строителството на различни видове строежи с 24 броя Свидетелства за оправомощаване (лицензи) към Лиценз № СК-003/30.09.1999 г. издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

С Измененията на ЗУТ- прелицензирано с Лиценз №ЛК-000091/14.07.2004 год. със срок на валидност до 14.07.2014 год

и Удостоверение (Лиценз) № РК0219/12.06.2014г. от Дирекция национален строителен контрол със срок на валидност до 12.06.2019г.

Енергийно обследване на сгради – Удостоверение № 00365/15.02.2013г. издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност със срок на валидност 15.02.2018г.

Софинвест” ЕООД е пълноправен член на камарата на енергийните одитори в България.

Управление и представителство 

Софинвест” ЕООД е дружество със 100% общинска собственост на Столична община, и от 2013г. е ръководено от управителя – инж. Чавдар Найденов Гигов. 

В дружеството е внедрена система на организация на работата в съответствие с изискванията на международните стандарти: 
ISO  14001:2004  и  ISO 9001:2008

„СОФИВНЕСТ” ЕООД пердлага услуги в областта на инвеститорския контрол, енергийното обследване на сгради, технически паспорт на сгради и съоръжения от техническата инфраструктура, обследване на съществуващи строежи, търпимост и узаконяване на незаконното строителство по смисъла на ЗУТ, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, преустройство и смяна на предназначението на обекти, оценка на недвижими имоти, изготвяне на актуална сметна стойност на - проекти, нови строежи, незавършено строителство, изготвяне на план за управление на отпадъците, депонирене на отпадъци – Депо Връждебна

От 1999г извършванено на строителен надзор при изпълнението на нов строеж и реконструкция, основен ремонт и смяна предназначението на съществуващ строеж е задължителен.

За строежи от първа, втора, трета и четвърта категория съгласно чл.137 от ЗУТ подписването на договор със фирма извършваща строителен надзор е задължителен, а за строежите от пета категория не е задължителен, но ако има то това има своите предимства.

Със своя професионализъм експертите в Софинвест ЕООД следят и се стремят да избегнат всички рискове пред техническите изисквания, което да не доведе до оскъпяване на процеса, а и най-вече да избере и подпомогне клиента да избере най-оптималния вариант за неговите нужди, било то в проектиране, строителство, оценка на имоти и др.

За СОФИНВЕСТ ЕООД, клиентът е винаги на първо място и затова когато имате нужда от нашите услуги, Вие първо ще получите професионална консултация от нас, а след това възможно най-краткия и оптимален вариант на решение.

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

"СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Виж повече

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Булевард „Тодор Каблешков“  

Булевард „Тодор Каблешков“

Виж повече
Булевард  

Булевард "България"

Виж повече
Борисова градина - Розариум  

Борисова градина - Розариум

Виж повече