+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

Депо Враждебна

Услуги
Цени
Търгове и конкурси
Контакти
Работно време

instalacia1.Рециклиране на строителни отпадъци, генерирани на територията на Община София.

2.Рециклираният материал е годен за повторна употреба.

3.Производителността на инсталацията е 100 t / h, като благодарение на тази инвестиция се освобождават обеми за демонтиране и удължаване живота на депото.

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. Теренът с площ от 411 дка , представлява изчерпана Кариера за инертни материали ”Пет могили”. Тя е предоставена на “СОФИНВЕСТ “ЕООД за стопанисване и управление с Протокол от 19.12.1996 г. утвърден от Кмета на Район „Кремиковци” и съгласно План –Програма за рекултивация на нарушени терени на територията на район “Кремиковци”.Изготвеният технически проект е съгласуван с Министерство на околната среда и водите (писмо №26-00-3640/23.06.1998 г.).Дейността е извършвана при условията на Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
Изготвен и утвърден с Решение Б-20/2005г. на РИОСВ – София е План за привеждане на депо „Враждебна” за строителни отпадъци в съответствие с нормативните изисквания на Наредба № 8 от 24.08.2004 г.
При Закона за управление на отпадъците, дейността се извършва в изпълнение на Договор №РД-56-1452/03.10.2005 г. подновен с договор №РД-56-992/02.11.2009 г. със Столичната община, сключени на основание чл.15 ал.4 т.2 от Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, по и на основание Решение №12-ДО-459-00/11.08.2004 г. на Директора на РИОСВ-София с всички изменения, като последното е №12-ДО-459-08/19.06.2012 год. и във връзка с Решение №12-ПУДОР-45-03/11.07.2011 год.
Отчитайки експлоатационния капацитет на площадката и в изпълнение на нормативните изисквания за частична повторна употреба на преработени строителни отпадъци, дружеството е изготвило и съгласувало с РИОСВ - София следните проекти:
• Работен проект за рекултивация на депо за строителни отпадъци в кв. Враждебна;
• Изграждане на Център за третиране и оползотворяване на строителните отпадъци;
• Работен проект за рекултивация на нарушени терени (бивша
кариера за инертни материали в кв. Враждебна), намираща се съседство на депото.
С реализацията на трите проекта ще се изпълни краткосрочната и средносрочна стратегия на „Софинвест" ЕООД за решаване на проблема със строителните отпадъци, която се състои в драстично намаляване на обема на депонираните отпадъци.
В период от десет години между 1998 и 2008 г. на депото са депонирани 2 218 071 м3 строителни отпадъци и 6 145 694 м3 земни маси, като тенденцията е увеличаване на количествата през всяка следваща година. В тази връзка е създаден и се разработва Център за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, който представлява:
• разпределителна площадка за оползотворяване и трошачно-сортировъчна машина с магнитен сепаратор, на която отпадъците, се разделят, сортират и предават за последващо рециклиране и оползотворяване.
• Площадка с Инсталация за натрошаване и сортиране на строителни отпадъци, базирана на верижната модулна система LT1110 на MESTO Minerals.
При максимална производителност 160 т/час реалното количество натрошен материал е около 120 т/час, което означава среднодневна производителност от около 840 тона или 25 200 т/мес. При обемно тегло на бетон в разбухнало състояние 2,00 г/см3, за месец инсталацията LT1110 може да преработва реално около 12 600 м3/мес. строителни отпадъци (бетон и тухли).
Средномесечното количество строителни отпадъци, постъпващи в депото е около 40 000 м3, от тях приблизително 15% (6 000 м3) са бетон и тухли. Допълнителни количества строителни отпадъци (бетон и тухли) се доставят от депото, чиито повърхностен слой е почти изцяло от парчета бетон и части от разрушени сгради.
Дейността по управление на строителните отпадъци се извършва в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004.

1 2 frakcii-otpadak

Едър трошляк - 6.00 лв /тон

Дребен трошляк - 7.00 лв /тон

Отпадъчен материал - 1.50 лв /тон

Цените са без ДДС !

Протоколи за качество на добиваният материал

Адрес:
София България

Допълнителна информация:
Кантар - 0884699151
Каса - 0889588830
Местност "Корията" - земя - 0885086688
тел. офис - Баланс "Земни маси" - 02/933 70 66

ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ

Работното време:

 Лятно: от 7:30 до 19:00

Зимно: от 7:30 до 18:00 

 БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

"СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Виж повече

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Парк Южен  

Парк Южен

Виж повече
Булевард „Тодор Каблешков“  

Булевард „Тодор Каблешков“

Виж повече
Парк „Въртопо“  

Парк „Въртопо“

Виж повече