+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

Услуги

Услуги
Инвеститорски контрол
Консултантска дейност
Строителство

Услугите, които предлагаме са:

 •  оценка на съответствието на инвестиционните проекти (надзор в проектирането)
 • строителен надзор и други услуги свързани със строителството
 • предпроектно проучване (изходни данни от експлоатационните дружества ВиК, Топлофикация, ЧЕЗ, София-газ )
 • преустройство и смяна на предназначението на самостоятелни обести или обекти в съществуващи сгради
 • технически паспорт на сгради и съоръжения
 • обследване на съществуващи обекти
 • търпимост на сгради и узаконяване на къщи, строежи
 • изготвяне на план за управление на отпадъците
 • изготвяне на актуална сметна стойност на - проекти, нови строежи, незавършено строителство
 • инвеститорски контрол
 • оценка на недвижими имоти
 • депонирене на отпадъци – Депо Връждебна

 (за повече информация можете да се свържете с нас на контакти): Всякакви други обекти, като за повече информация се свържете с нас 

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти (надзор в проектирането)

Процесът на строителството започва със задние на Възложителя, а именно с Вашето желание. След това следва предпроектно проучване (изходни данни от експлоатационните дружества ВиК, Топлофикация, ЧЕЗ, София-газ), изготвяне на проектна документация, надзор в проектирането и последващото съгласуване на проектите със съответните експлоатационни дружества и контролни органи, и именно тук ние можем да ви бъдем полезни.

За да бъде издадено Разрешение за строеж (съгласно чл.142 от ЗУТ) e задължително оценка на съответствието на инвестициония проект със съществените изисквания за строежите за обекти от първа, втора и трета категория е задължителна, а за обекти от четвърта и пета по желание на Възложителя ( чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ).
„Софинвест,” ЕООД като лицензиран консултант да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор има специалисти по всички специалности, включително хигиена и опазване на здравето на хората (РЗИ) и пожарна безопасност (ПБ).Тези специалисти преглеждат представения проект , изготвят Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания за строежите, изготвят становища по всички необходими специалности, вкл. хигиенни изисквания и пожарна безопасност, с което отпада съгласуването на проектите със специализираните контролни органи – РЗИ и ПБЗН за строежи от четвърта и пета категоря.

Нашите специалисти проверяват пълнотата и качеството на представената проектна документация и подписват и подпечатват проектите с което гарантират че проектът отговаря на техническите и нормативни изисквания.
Фирмата изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания за строежите, който се входира в районната администрация (община или Направление архитектура и градоустройство (НАГ)) заедно със проектите по всички специалности и съласно чл.144, ал.3 т.1 от ЗУТ Инвестиционните проекти се одобряват от органа по чл. 145:, ал1. от ЗУТ (главния архитект на община (район)) при изготвена оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 - в 14-дневен срок от внасянето им и издава Разрешение за строеж.

Съгласно чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ - за строежите от трета, четвърта и пета категория оценката на съответствието на инвестициония проект със съществените изисквания за строежите от регистрирана фирма консултант (строителен надзор) не е задължителна. Тя е по желание на Възложителя (Собственика).
Когато такава Оценка не е изготвена от фирма – консултант )строителен надзор), Възложителят (Собственика) сам входира инвестиционният си проект в съответната община и чака свикването на експертен съвет, който да разгледа и одобри внесената проектна документация. Тези експертни съвети се свикват съгласно вътрешнтите правила на всяка общинска администрация и при наличие на забележки се налага дадения проект да се върне за коригиране и да се разгледа на няколко последователни експертни съвета. Така съгласуването на проекта и издаването на разрешение за строеж може да отнеме няколко месеца.

При представяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестициония проект със съществените изисквания за строежите от фирма –консултант (строителен надзор) за строежите от трета, четвърта и пета категория срокът за одобряване на инвестиционните проекти е 14-дневен, след което се издава Разрешение за строеж (чл.144, ал.3 т.1 от ЗУТ).
Оценката на съответствието на инвестициония проект със съществените изисквания за строежите спестява на Възложителя (собственика) много време, гарантира издаването на Разрешение за строеж и може да ускори началото на строителството с месеци.

При изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания за строежите експертите в „СОФИНВЕСТ”ЕООД проверяват за:

 • предвижданията на подробния устройствен план (по отношение на застрояването)
 • правилата и нормативите за устройство на територията (наличие на законни и/или незакони строежи, наличие на постройки за събаряне,
 • наличия в имото на проводи за изместване или съществуващи такива, и др)
 • законосъобразността на издадената скица и/или виза за проектиране с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план
 • спазени ли са изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ, което включва строежите да се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основнитеизисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европийския парламент и на Съвета от 09.03.2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на съвета от 04.04.2011г за:
 • механична съпротивление и устойчивост
 • безопасност в случай на пожар
 • хигиена, здраве и околна среда
 • достъп и безопасност при експлоатация
 • защита от шум
 • икономия на енергия и топлосъхранение
 • устойчиво използване на природните ресурси
 • взаимната съгласуваност между частите на проекта
 • пълнотата и структурното съответствие на инженерните изч исления
 • изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор
 • на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива
 • други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно
 • нормативен акт, ако за обекта има такива
 • изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта
 • изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране
 • изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
 • съгласуваността на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;
 • проверка на пълнота на проектната документация;
 • проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества

При Ваше желание екипът от специалисти на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД може да извърши и следните други услуги:

 1. Да съгласуваме от Ваше име проектната Ви документация с експлоатационните дружества и Ви подпомагаме при сключване на предварителни и/или окончателни договори със съответните експлоатационни дружества:

 • „ЧЕЗ  разпределение България” АД;
 • „Софийска вода” АД;
 • Топлофикация София ЕАД;
 • газоразпределителни дружества;

2. ДА съгласуваме от Ваше име проектната документация с контролни органи за получаване на становища от тях и Ви подпомагаме при издаване на указания за проектиране и/или консултираме целия процес на одобрение на проектите.

 • Общини
 • РЗИ (регионална здравна инспекция)
 • РИОСВ (регионална инспекция по околна среда и води)
 • Пожарна Безопасност
 • Българска агенция по Безопастност на храните
 • Зелени системи
 • Улично осветление
 • БТК

Строителен надзор и други услуги свързани със строителството


От 1999г със свидетелство № СК-003/30.09.1999 г. издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството „СОФИНВЕСТ” ЕООД е оправомощена да извършва строителен надзор в строителството, С Измененията на ЗУТ- прелицензирано с Лиценз №ЛК-000091/14.07.2004 год. със срок на валидност до 14.07.2014 год и Удостоверение (Лиценз) № РК0219/12.06.2014г. от Дирекция национален строителен контрол със срок на валидност до 12.06.2019г
За всички строежи от първа до четвърта категория (съгласно ЗУТ)Строителният надзор е задължителен, а за сградите от пета категория не е задължителен, но наличието на консултант значително улеснява строителството и гарантира въвеждане на сградата в експлоатация без излишно да ви натоварва. (Повече информация за въвеждането в експлоатация на сградите от 5-та категория има в края на страницата или се свържете с нас на контакти)

Преди избрания от Вас изпълнетел за изпълнение на строително монтажните работи на Вашия строеж (обект) да започне работа, нашите задължения , като консултант (стротелен надзор) съгласно чл.157, ал.2 от ЗУТ вече са започнали, а именно: Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или от председателя на Държавна агенция "Разузнаване", когато се отнася за обекти на тази агенция или от упълномощени от тях лица.
Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра.

Тук е важдо да отбележим, а Вие е необходимо да знаета и внимателно да избирате строителя. Строителят задължително трябва да бъде вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра. (за повече информация раздел строителство или се обърнет екъм нас за консултаця относно избора на строител).

Строителен надзор


В Закона за устройство на територията в раздел ІІ е записано:
Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.
(2) Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.
Консултанта (строителния надзор) Ви гарантира качественото изпърнение на СМР и въвеждането на Вашия обект в експлоатация.
Чл. 166. (1) Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:
1. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор;
2. извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл.9, ал.2, т.5 от Закона за техническите изисквания към продуктите
3. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договори.

Съгласно Чл. 168. (1) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:
1. законосъобразно започване на строежа;
2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3..) спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3;
4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
(2) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория.
(3) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Един от най-важните участници в строителния процес е Консултанта (строителния надзор).Той гарантира качествено изпълнение на строежа и въвеждането му в експлоатация. Следи за правилното изготвяне и подписва всички актове и протоколи по време на строителството до завършването му и изготвя окончателен доклад за издаване Разрешение за ползване (Акт 16) или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Строителният надзор със своя екип от специалисти е важен фактор при реализацията на Вашите инвестиционни проекти.
Строителния надзор е задължен да следи строежите да се проектират и изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации, да контролира качеството на влаганите материали и качествнното изпълнение на строително монтажните работи.
Строителния надзор при завършване на строителството изготвя окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или общината (района) въз основа на който ще бъде издадено Разрешение за ползване (Акт16) ако Вашия обект (строеж) е от първа, втора или трета категория или Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекти (строежи) от четвърта и пета категория.
При избор на строителен надзор в лието на „СОФИНВЕСТ” ЕООД, Вие ще си спестите много нерви, време и средства при реализацията на Вашия инвестиционен проект.
Нашият екип от специалисти със своите знания и дъдгогодишен опит в областа на строителния надзор Ви гарантира качествено и в срок завършването и въвеждането в експлоатация на строежа.

Основните стъпки от започване до завършване на строителство на всеки един строеж, включително и тези от 5-та категория са:

Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.
протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж- съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор), или от техническия ръководител - за строежите от пета категория
протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец № 2 и образец2а – за линейни обекти)
Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
заверка на Заповедна книга;
констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (образец № 3) - съставя се от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или по искане на техническия ръководител - за строежите от пета категория, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа
съставят се актовете и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
1. за строежите от първа до трета категория
- образци № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7,10, 11,12, 14, 15, 16 и 17;
2. за строежите от четвърта и пета категория - образци № 2 (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15;
3. за строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 ЗУТ, когато се разполагат по регулационните линии (границите на поземлените имоти) - раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" на образец № 2.
След завършване на сградата на груб строеж изготвяме и заверяваме Акт (образец) 14
Съставя се констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (образец № 15) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя
изготвяме технически паспорт на сградата по чл. 176
Строителния надзор изготвя окончателен доклад до ДНСК, РДНСК или Общината чл. 177 ЗУТ
Подпомагаме дейността на приемателната комисия за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

За строежите от пета категория строителния надзор не е задължителен, но е силно препоръчителен.

Контролът върху извършващите се строително монтажни работи на строежите от тази категория, съставяне на задължителните актове и протоколи по време на самото строителство и др. , окомлектоване на цялата документация за периода на строитество и внасянето и в общината (района) за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатациясе осъществява основно от собственика, което не винаги е възможно попоради непознаване на строителния процес или недостатъчно време.

Всичко това изисква много време и усилия и изисква много добро познаване на законите и много добър професионален опит. И тук ние в качеството си на строителен надзор (консултант) можем да сме Ви помогнем и да Ви спестим средства, време, усилия, да Ви предпазим от грешки .
Когато „Софинвест”ЕООД е строителен надзор - ние следим и подписваме всички актовете и протоколи по време на строителството, издаваме всички необходими становища и документи , следим за законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа и ВИНАГИ защитаваме интересите на клиента и му гарантираме качественото изпълнение на СМР, въвеждане на строежа в експлоатация и издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Предпроектно проучване (изходни данни от експлоатационните дружества ВиК, Топлофикация, ЧЕЗ, София-газ)

Екипът от специалисти на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД може да Ви съдейства и да Ви бъде полезен за:
1. изходни данни от експлоатационните дружества
2. Да съгласуваме от Ваше име проектната Ви документация с експлоатационните дружества и Ви подпомагаме при сключване на предварителни и/или окончателни договори със съответните експлоатационни дружества:

 • „ЧЕЗ разпределение България” АД;
 • „Софийска вода” АД;
 • Топлофикация София ЕАД;
 • газоразпределителни дружества;


2. Да съгласуваме от Ваше име проектната документация с контролни органи за получаване на становища от тях и Ви подпомагаме при издаване на указания за проектиране и/или консултираме целия процес на одобрение на проектите.

 • Общини
 • РЗИ (регионална здравна инспекция)
 • РИОСВ (регионална инспекция по околна среда и води)
 • Пожарна Безопасност
 • Българска агенция по Безопастност на храните
 • Зелени системи
 • Улично осветление
 • БТК

Инвеститорски контрол

С богат опит и практика, натрупани през годините на съществуване, специалистите на дружеството изпълняват дейностите по чл.166, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията:

- Oценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор при строителството на обекти от всички категории, съгласно Лиценз №ЛК-000091/14.07.2004 год.

- Прединвестиционни проучвания и контрол в проектирането и строителството до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали;
През 1989 год. Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС) е преобразувана в Общинска фирма “Софинвест”, а през 1997 год. - в търговско дружество “СОФИНВЕСТ” ЕООД с основна задача изпълнение на инвеститорските функции на обектите на Столична община, в т.ч. организиране на проучването, проектирането и строителството, изпълнение на инвеститорския контрол на основната част от изграждания сграден фонд, инженерна и социална инфраструктура на София. От 1999 год. е лицензирано от МРРБ да упражнява независим строителен надзор в проектирането и строителството на различни видове строежи с 24 броя Свидетелства за оправомощаване (лицензи) към Лиценз № СК-003/30.09.1999 г.

Към днешна дата

- Осъществява дейността на основание Лиценз №ЛК-000091/14.07.2004 год. със срок на валидност до 14.07.2014 год.

- С екип от специалисти, лицензирани по Закона за независимите оценители изготвя експертни оценки на недвижимо и движимо имущество; консултантски услуги и експертизи, остойностяване на количествени сметки за строително –монтажни работи;

- По Договор със Столична община, сключен на основание чл.15 ал.4 т.2 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и във връзка с решения на Директора на РИОСВ- София-№12-ПУДОР-45-03/11.07.2011 год., №12-ДО-459-08/19.06.2012 год. на единственото в Столицата Депо за строителни отпадъци и земни маси кв.”Враждебна” извършва дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депонирането им или чрез използване на сепарираща система и инсталация за рециклиране на строителните отпадъци за повторна употреба.

- Вписано е в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради под №00363/15.02.2013 год.

“Софинвест” ЕООД упражнява инвеститорски контрол

Върху количества, цени и стойности на изпълнените СМР на строежите, в т.ч. на качеството и договорните срокове на изпълнението им и въвеждането на строежа в редовна експлоатация

Организира и изготвя от името на Възложителя Протокол обр.1 за предаване и приемане от Строителя на одобрения проект на строежа и Разрешението за строеж, и откриването на строителната площадка с Протокол обр.2. Изготвя писмата и представя в НАГ за заверка “Заповедната книга” на строежа.

Участва в подготовката и организацията по започване на строежа, като следи за: неговата осигуреност с разрешителни за извозване на земните маси и строителните отпадъци; платено тротоарно право от Строителя; разрешителни за изсичане на дървета; организацията на строителната площадка, съгласно РПОИС; мерките за опазване на околното пространство от вреди.

Организира авторския надзор на строежите.

Проследява и участва в изготвянето на количествените сметки на строежа, за действително извършените СМР.

Проверява анализните цени за допълнително възникналите СМР на строежа, представени от Строителя, по зададените съгласно договора параметри за формиране на цени, като упражнява и контрол на фактурите за вложените материали.

Проверява, оформя и внася за разплащане представените от Строителя количествени сметки, Акт обр.19 и Сметка 22 за извършените СМР.

При поискване от Възложителя, организира експертизи на обекта и представя информация относно физическото и финансовото състояние на строежа.

При необходимост изготвя от името на Възложителя Актове обр.10, обр.11 и обр.13 и осигурява организация за тяхното подписване.

Съгласува с Възложителя всички предложения и искания на Строителя или Проектанта, възникнали в хода на строителството, както и допълнително възникнали СМР.

Уведомява от името на Възложителя съответната районна общинска администрация при извършване на дейности ,свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, след съгласуване с органите по безопасност на движението.

Организира мероприятията, свързани с отклоняване или спиране на движението, градския транспорт и др. по проектите за ВОД, съвместно с КАТ, ОБД, Градски транспорт и др.

При евентуални повреди на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура при строителството, които трябва да бъдат отстранени незабавно, уведомява от името на Възложителя районната общинска администрация и организира отстраняването им.

Изготвя от името на Възложителя писмата до специализираните контролни органи (СКО), експлоатационните предприятия и ДНСК с искане за провеждане на 72-часовите проби за получаване на писмените им становища, както и за внасяне на екзекутивната документация.

Провежда предварителни срещи от името на Възложителя, с оглед съвместяване и уточняване на инвестиционната програма на Възложителя с инвестиционните програми на “Чез Електро”, на “Софийска вода” АД, “Улично осветление”, “Топлофикация-София” ЕАД и др., с цел изграждане на тяхните съоръжения със средства на съответното дружество в срокове, удовлетворяващи Възложителя и недопускане забавяне на пуска на строежа.

Организира комисии, съставя съответните протоколи и организира Строителите за своевременно отстраняване на скрити дефекти в строителството, появили се в рамките на гаранционните им срокове и подготвя отговори на жалбите на граждани за незавършеното жилищно строителство.

Следи и отчита разходите за временното строителство при спазване на съгласувания РПОИС и контролира своевременното премахване на съоръженията и мероприятията на РПОИС (огради, кранове, временни водопроводи, ел.захранване и др.).

Изготвя от името на Възложителя писмени искания за заснемане на завършения строеж от “Софийски кадастър” и издаване на Удостоверение от Агенцията по кадастъра, за провеждане на проби и изпитания от СХЕИ, за становища от експлоатацията на строежа, от Гл.архитект на съответния общински район.

Внася от името на Възложителя писмено искане до ДНСК (или НАГ), с приложен Окончателен доклад на строежа, за издаване на Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация).

Организира подготовката за условията на работа на назначената Държавна приемателна комисия от ДНСК за строежа като осигурява помещение за заседание на ДПК, връчване на заповеди на участниците, осигуряване на присъствието им и др.

Kонсултантска дейност
 • Инвеститорски контрол
 • Строителен надзор
 • Изготвяне на технически паспорт - Паспортизацията на всички сгради е задължителна по закон
  и трябва да се направи. Документът включва техническите
  характеристики на сградата, инструкции за експлоатация и
  ремонт и отразява всички извършени строителни и
  монтажни работи след въвеждането на сградата в
  експлоатация. Той се прави, за да се установи устойчивостта
  на сградите при земетресения, като се проверява потъването
  на сградите, пропуквания, наводняване на мазетата с
  подпочвени води и т.н. Технически паспорти се правят не
  само на сградите, а и на всички строежи.
 • Енергийно обследване

Строителство

“Софинвест” ЕООД е член на камарата на строителите в България и има право да реализира високо строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, от четвърта и пета категория.


Строежите четвърта категория включват:
 • жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
 • електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване.

Строежите пета категория включват:
 • жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
 • електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване.
  разполагат с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените СМР.

“Софинвест” ЕООД разполагат с персонал притежаващ необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност:
а) за техническо ръководство на строежите;
б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;
в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

"СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Виж повече

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Булевард  

Булевард "Арсеналски"

Виж повече
Парк „Въртопо“  

Парк „Въртопо“

Виж повече
Парк Южен  

Парк Южен

Виж повече